NORMES DEL SORTEIG:

1. OBJECTE del CONCURS

Mitjançant aquest concurs, PASTIFICIO SERVICE, S.L.U. (en endavant, La Tagliatella®) vol premiar els usuaris de la seva pàgina web, www.latagliatellayyo.es.

2. ÀMBIT

Únicament poden participar en el concurs els majors de divuit (18) anys residents en el territori espanyol.

El concurs té caràcter gratuït. Les despeses de connexió a Internet són a càrrec dels participants en el concurs.

3. DATA d’INICI i FINALITZACIÓ del CONCURS.

El Concurs començarà el 1/7/2014 i finalitzarà el 30/9/2020.

4. MECÀNICA del CONCURS.

El concurs consisteix en l’adjudicació mensual aleatòria d’iPads –un per a cada guanyador– per a totes aquelles persones que hagin acceptat les condicions del concurs i hagin deixat les seves dades personals.

El concursant pot participar totes les vegades que vulgui.

L’adjudicació aleatòria es farà al llarg del mes següent al de l'adjudicació dels premis mensuals.

4.1. PARTICIPACIÓ

Per a la participació en el concurs és condició indispensable:

  • Nom i cognoms.
  • DNI.
  • Telèfon de contacte.
  • Correu electrònic de contacte.

4.2. PREPARACIÓ del CONCURS.

Al terme del període concursal, entre tots els participants que reuneixin els requisits definits en aquestes bases, el dia 15 es triaran les paperetes numerades, corresponents a l’ordre d’entrada de l’acceptació de participació en el concurs, a través d’un jurat triat a l’atzar format per persones pertanyents a La Tagliatella®.

Sempre hi haurà almenys 2 participants de reserva per si es produeixen els casos següents:

§ Que el guanyador no compleixi algun o tots els requisits exigits en aquestes bases.

§ Que el guanyador no accepti el premi.

§ Que no sigui possible contactar amb el guanyador.

Una vegada coneguts els premiats, l’empresa s’hi posarà en contacte (via e-mail o telefònica) per comunicar-los la seva condició de guanyadors i les condicions d’entrega dels premis.

La identitat dels participants i els guanyadors només es pot acreditar mitjançant documents oficials (DNI, passaport o altres documents identificadors).

Tant la participació en el concurs com l’enviament de dades personals en fer el registre es fan sota la més completa responsabilitat dels participants.

5. PREMI.

Cada guanyador rebrà el premi següent:

  • 1 iPad

Nota: els premis, en cap cas, poden ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador i només se’n pot fer entrega dins del territori espanyol. En el supòsit que el guanyador tingui algun tipus d'inconvenient en l’ús i/o la manipulació de l’iPad que ha guanyat, exonera de qualsevol tipus de responsabilitat La Tagliatella® i ha de contactar amb el fabricant de l’aparell per a qualsevol tipus de reclamació.

La Tagliatella® es reserva el dret a canviar el caràcter del premi en cas que no sigui possible, per motius aliens a aquesta, l’entrega d’aquest especificat en aquestes bases.

En cap cas es pot bescanviar el premi pel seu valor en metàl·lic.

Els premis estan subjectes a la legislació vigent en cada moment en matèria de l’IRPF.

6. LIMITACIONS de PARTICIPACIÓ.

No poden participar en el concurs els menors d’edat. També en queda exclòs tot el personal laboral de La Tagliatella® i els seus familiars directes.

7. DIFUSIÓ del CONCURS.

Aquest concurs pot ser difós a través dels tiquets dels establiments autoritzats de La Tagliatella® i mitjançant les webs oficials. Aixi mateix, els noms dels guanyadors es publicaran a la web de La Tagliatella® i se enllaçarà a aquesta pàgina des de les xarxes socials oficials de la marca.

8. DRET d’ELIMINACIÓ per PARTICIPACIONS FRAUDULENTES.

La Tagliatella® es reserva el dret d’eliminar justificadament qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquest concurs o en cas que es tinguin indicis certs d’aquests fets. La Tagliatella® pretén que tots els participants concursin en igualtat de condicions en el concurs i amb un respecte estricte de les normes de la bona fe.

Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases donarà lloc a l’anul·lació del participant.

9. RESPONSABILITAT.

La Tagliatella®, els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors queden exonerats de qualsevol responsabilitat pels danys físics o de qualsevol altre tipus que puguin patir els participants del concurs per qualsevol acció o omissió no imputable a La Tagliatella®, els seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, durant la durada del concurs i amb els límits establerts en la normativa aplicable.

En cap cas La Tagliatella® no és responsable, de manera enunciativa però no limitadora, dels errors de connexió a Internet tant en l’accés dels participants a les diferents pàgines com en qualsevol altra comunicació a través d’Internet, de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les pàgines web mitjançant les quals es participa en el concurs, de l’ús il·lícit, del mal ús i de la defraudació de la utilitat que els participants hagin pogut atribuir al concurs.

10. TITULARITAT del CONCURS.

Per la participació en aquest concurs, els participants es comprometen i garanteixen davant de La Tagliatella® que no utilitzaran, difondran, distribuiran, publicaran, exportaran, explotaran, reproduiran ni copiaran tot o part del contingut o del disseny d’aquest concurs. Els continguts del concurs són propietat única i exclusiva de La Tagliatella® i/o de qualsevol societat vinculada directament i indirectament a aquesta i/o, si s’escau, de terceres entitats o individus i es troben protegits per les lleis vigents en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Per tant, els participants no poden utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part del contingut d’aquest concurs (incloses marca gràfica, denominativa, llegenda, frases, etc.) sense el consentiment exprés, escrit i previ de La Tagliatella® i/o de qualsevol societat vinculada directament i indirectament a aquesta. La Tagliatella® i les societats vinculades directament i indirectament a aquesta es reserven el dret de sol·licitar la retirada immediata, i a càrrec dels participants, de qualsevol enllaç o contingut en relació amb aquest concurs i/o amb qualsevol altre material o suport de comunicació que hagi estat utilitzat, difós, distribuït, publicat, exportat, explotat, reproduït o copiat infringint el que s’estipula en aquestes bases. En aquest sentit, La Tagliatella® i/o qualsevol societat vinculada directament i indirectament a aquesta es reserven el dret de reclamar, pels danys i els perjudicis ocasionats, les quantitats que els corresponguin, sense perjudici de portar a terme qualsevol acció legal per a la consecució d’aquestes finalitats.

11. GARANTIES.

Els participants cedeixen,per a tot el territori espanyol i durant unperíode de cinc (5) anys, la totalitat dels drets de propietat intel·lectual que els puguin correspondre sobre el contingut posat a disposició de La Tagliatella®, responen de la seva autoria, titularitat i originalitat i garanteixen a La Tagliatella® el pacífic exercici dels drets cedits.

Mitjançant l’acceptació d’aquestes bases, les persones que participin en el concurs, amb l’emplenament de les condicions establertes en aquestes bases, automàticament autoritzen La Tagliatella® per difondre la seva identitat i imatge en els diferents mitjans de comunicació de la marca, sense que tinguin dret a rebre per això cap pagament o contraprestació. Així mateix, La Tagliatella® no té cap responsabilitat en relació amb les imatges que apareguin en aquestes fotografies.

12. SUPERVISIÓ

Qualsevol participant que manipuli els procediments de participació i/o que utilitzi abusivament o fraudulentament o incompleixi les bases contingudes en aquest document serà desqualificat i no podrà reclamar el premi.

També queda reservat el dret de verificar per qualsevol procediment que La Tagliatella® consideri apropiat que els guanyadors compleixen tots els requisits d’aquest document.

13. MODIFICACIONS de les BASES i/o ANNEXOS.

Tagliatella® es reserva el dret a fer modificacions –incloses la cancel·lació o la suspensió anticipada del concurs– i/o a afegir annexos successius sobre aquestes bases per motius tècnics, operatius, comercials o d’audiència, sempre amb la publicació d’aquestes modificacions i/o annexos en l’adreça www.latagliatellayyo.es.

14. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

A l’efecte de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, La Tagliatella® informa els participants de la incorporació de les dades de caràcter personal que facilitin en l´execució d’aquest concurs als fitxers automatitzats de la seva titularitat, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmeses amb la finalitat de ser utilitzades tant en activitats operatives o de gestió d’aquest concurs com per a la realització de qualsevol activitat publicitària, promocional o de màrqueting relacionada amb aquest concurs, així com amb els serveis o els productes del titular. Els destinataris de la informació continguda en el fitxer són els serveis operatius i comercials de La Tagliatella®.

Així mateix, els participants consenten expressament que les dades recollides se cedeixin a les empreses pertanyents al grup AmRest amb les finalitats referides en el paràgraf anterior.

La Tagliatella®, amb domicili al carrer Enrique Granados, 6, edif. B, nivel 1, of. 6, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espanya, com a responsable del fitxer, garanteix als participants l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, per a la qual cosa han de remetre per escrit la sol·licitud concreta al Servei d’Atenció al Client mitjançant un correu electrònic enviat a protecciondedatos@amrest.eu

o bé mitjançant una comunicació escrita adreçada al delegat de protecció de dades de La Tagliatella, c. Enrique Granados, 6, edif. B, nivel 1, of. 6, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España.

Així mateix, La Tagliatella® es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer.

En la petició cal adjuntar la informació següent:

  • Nom, cognoms i DNI.
  • Concurs en què ha participat.
  • Dret que vol sol·licitar i contingut de la seva petició.
  • Número de telèfon sobre el qual es vol exercir el dret anterior.

15. CONFLICTES I LLEI APLICABLE.

En cas de divergència entre els participants i la interpretació d’aquestes bases per part de La Tagliatella®, són competents per conèixer els litigis que es puguin plantejar els jutjats i els tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa dels participants al fur que els pugui correspondre.

16. DADES DE CONTACTE.

Per a la resolució de qualsevol dubte sobre l’administració del concurs o la gestió o l’eliminació de les dades sol·licitades als participants cal adreçar-se a comunicacion@latagliatella.es.

17. DIPÒSIT DE LES BASES.

Les bases del concurs estan disponibles a www.latagliatellayyo.es.

18. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

Pel fet de participar en el concurs, els participants n’accepten les condicions segons es descriuen en aquestes bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que en faci La Tagliatella®.

 
 
Powered by smg Service Management Group